94 Concurs de pessebres – Bases d’ inscripció

Nadal 2019

1. Participants

Poden prendre part totes les persones i entitats de la Ciutat.

2. Criteri constructiu, materials i tècniques

Seran vàlids tant els pessebres de tipus obert (de sobretaula) com els diorames.

S’entén com a pessebre obert el de suro i molsa damunt un suport. S’accepten tota mena de materials alternatius, essent preceptiva la presència del Naixement. Es benvingut completar-ho amb altres figures.

El diorama és una escena de pessebre, preferentment Naixement, dins una capsa amb obertura frontal.

Requisits que el caracteritzen és que segueixi les normes de la perspectiva i disposi de llum.
Els materials i tècniques emprades en l’elaboració de les obres, són a criteri dels concursants

3. Categories

Pessebres individuals: agrupats en tres grups: infantil fins als 12 anys (de 3 a 5 anys excepcionalment amb participació variable), juvenil dels 13 als 18 anys i adults a partir de 18 anys.

Pessebres a les escoles: alumnes de les escoles de Barcelona-ciutat entre 6 i 18 anys, agrupats en quatre grups: entre 3 i 5 anys (excepcionalment amb participació variable), entre 6 i 11 anys, entre 12 i 15 anys i de 16 a 18 anys.

La participació pot ser per grups o individual.

També s’admetran pessebres realitzats de forma “coral”, en que hagin participat els diferents segments d’edat de forma conjunta.

Pessebres a les entitats. Dividits en centres cívics, parròquies i casals d’avis.

Condició singular. Si per especial construcció o concepte no procedís incloure el pessebre en alguna de les categories establertes es valorarà apart, assignant-li un premi adient si n’és mereixedor.

4. Inscripció

Fins el divendres 29 de novembre.
Es pot fer per:Correu electrònic: concurspessebresbarcelona@gmail.com
Correu ordinari : c/ Lledó, 11, 2n 08002 Barcelona
Telèfon: l’Associació 933 152 157.

A efectes organitzatius, és preferible la comunicació via correu electrònic.
En qualsevol cas, és imprescindible indicar el nom del concursant, categoria en la que es participa i edat dels participants.

5. Jurat

L’integren membres qualificats de l’Associació i el president de l’Entitat que pot delegar la seves funcions si així ho considera oportú. El Jurat està facultat per resoldre tot allò que no estigui regulat en aquestes bases i el seu veredicte és inapel·lable.

Els pessebres es visitaran els dies i hores prèviament convingudes amb els concursants. Si en la data i hora convingudes no es pot accedir a l’obra, aquesta es considerarà com a no presentada.

6. Premis

Tots els pessebres inscrits tindran un diploma acreditatiu de la seva participació.
El veredicte del jurat i el lliurament de premis es farà públic el mateix dia
La data i el lloc de proclamació de guardonats serà comunicat oportunament.

Una persona podrà ser delegada per a la recollida d’un premi, exclusivament per a un sol pessebre premiat. Qualsevol concursant que no reculli el premi personalment o per delegació, manifesta implícitament la seva renúncia al mateix.

7. Drets d’imatge

Amb la finalitat de promoure el fet pessebrístic solament els pessebres poden ser fotografiats. Els participants autoritzen expressament a l’Associació de Pessebristes de Barcelona a difondre i publicar-ne les imatges.

8. Protecció de dades

D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les dades personals físiques i a la seva lliure circulació, s’informa als participants que les dades personals facilitades en la sol·licitud de participació es reflecteixen en un fitxer propietat de l’Associació i són tractades per a la gestió de la participació en el concurs.

Hi ha el dret de rectificació i cancel·lació de les dades i de revocar el consentiment a l’ús de les imatges per carta a: Associació de Pessebristes de Barcelona, c/ Lledó 11 , 2n 08002 Barcelona.

9. Dades de la inscripció

La inscripció, d’acord amb el punt 4 d’aquestes bases, haurà d’incorporar les dades obligatòries necessàries per a la identificació dels autors i la localització de l’obra.