Informació econòmica

Informació econòmica del any 2017

La comptabilitat de l’Entitat es realitza per anys naturals i no per cursos de l’estacionalitat de l’activitat. És per aquest motiu, el realitzar el gruix de les activitats a final d’any, molts ingressos són rebuts en l’exercici següent. La comptabilitat reflecteix una part dels ingressos de l’exercici anterior i els gestos del present.

La comptabilitat a tancament de 31 de desembre de 2017 es va presentar el 22 de març de 2018 a l’Assemblea General.

Sinopsi:

Preocupa a la Junta. Difícilment en som tots i cadascú conscients de la dificultat de mantenir l’associació amb els mitjans cada vegada més escassos que coincideixen amb l’increment de preus. Serveixi d’exemple el lloguer de la seu social. Entrades 70.293,99 €; sortides 70.317,81 €, el que suposa una pèrdua de 23,82 €. El saldo al compte bancari és de 2.324,32 €, i el saldo del compte de caixa és 0 €. Dels ingressos l’11,38% són les quotes dels socis, el 22,32% provenen de subvencions i donacions, el 50,89% de projectes, el 7,11% de treballs de projectes no pessebrístics, el 2,3% d’ingressos financers i el 6% de diversos. De les despeses el 24% manteniment i lloguer de locals, 10,8% gestió i administració, 17,40% en projectes, 31% en despeses patrimonials, el 10,20% en mobiliari i equipaments, el 5,70% en devolucions deute a socis i la resta 0,9% financers. La diferència, gairebé el doble del passat pressupost, es deu a la magnitud del pessebre monumental al Museu Marès.

Informació económica del exercici actual